Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

Eva Vokounova

Názov spoločnosti: (slobodný umelec) Vivien Esme
Ulica a číslo: Trojičné nám.7
Mesto a PSČ: Trnava 917 01
Titolo: Slovensko

DIČ: 1086322259

je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky come legislatívou Európskej únie av maximálnej Miere dBA na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté un ktoré spracúva.

vod

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informacie, ako ich používame či podmienky, za ktorých ich môžeme prezradiť iným.

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme

Žiadosti, cenové ponuky a dopyty z webových formulárov:

 • Meno a priezvisko

 • Telefónné číslo

 • E-mail

Newsletter

 • E-mail

 

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme (platí pre e-shop)

Prihlásenie na webstránku:

 • E-mail

 • Heslo

Registrati su un sito web:

 • Meno a priezvisko

 • Adresa dodania

 • Telefónne číslo

 • E-mail

Fakturácia a ekonomické náležitosti

 • Obchodný názov

 • Fakturačná adresa

 • ioČo

 • DIČ

 • ioČ DPH

Newsletter

Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkáchs). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.  

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú prísluvsh. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.  

 

  čel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na základe Vášho súhlasu, sú používané najmä pre správne vybavenie a doručenie objednávky a budú tiež použité na účel účel zaponsiel news  www.vivienesme.com .

Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva údaje poskytnuté zákazníkmi a to osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté pri registrácii alebo pri vytvorení objednávky. Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu meno, okres alebo krajina a e-mail, resp. iný kontakt, ktorý nám poskytnete. Z webovej stránky www.vivienesme.com  môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

Suhlas

Súhlasom s týmto Oznámením o ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci newslettra alebo e-mailom na adresu eva.vokounova@vivienesme.com , prípadne zmenou nastavenia vo Vašom profile. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Poskytnutie údajov tretím osobám

Nešírime, nepredávame ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

 • Spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu.

 • Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a procediv a / alehosprìa napr

 • Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

Použitie sprostredkovateľov

Sme zodpovední za to, že sa akýkoľvek sprostredkovateľ zaviaže dodržiavať princípy uvedené v týchto Zásadách a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Ak sprostredkovateľ bude spracovávať osobné údaje mimo územia EÚ / EHP, takéto spracovanie bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a iným zákonným postupom prejonjichny .

Ak sa vykoná zmena sprostredkovateľa, budeme Vás informovať na stránke  www.vivienesme.com.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Važe podnety a vyrieši. Znamená to, že si môžeme uchovať Vaše osobné údaje počas primeraného obdobia po Vašej poslednej interakcii s nami.

 

Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

vaso prava

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: - právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje

 • právo na prístup k údajom

 • právo na vymazanie osobných údajov

 • právo na obmedzenie spracúvania

 • právo vniesť námietku

 • právo na podanie sťažnosti

 • právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu
 

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu  eva.vokounova@vivienesme.com a požiadať o ich opravu a doplnenie.  

Pristup k údajom

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy  eva.vokounova@vivienesme.com .  

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme :

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované

 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov

 • Osobné údaje boli spracované nezákonne

 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

 • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov

 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov

 • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávnemuého ášho oprávnemuého zát profilouj. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právismisonoch predvjo.

Zmeny zasad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Relevantná verzia bude vždy dostupná na www.vivienesme.com. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami.

 

Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenie na  www.vivienesme.com  , predtým  ako táto zmena nadobudne účinnosť.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu eva.vokounova@vivienesme.com .

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Biscotti

Biscotti subory

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. biscotto. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

o sú súbory biscotto?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch un preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), także ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory biscotto?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre oteváštunúdastick

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov biscotto

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Cookie analitici

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookie.  Služba Google Analytics  je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a a:

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),

 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

 • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https:// dlpage/gaoptout.